Privacy Statement

Privacyverklaring van TURCK MULTIPROX

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens op basis waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten evenals de overige bepalingen inzake gegevensbescherming, is:

TURCK MULTIPROX N.V.

Lion d'Orweg 12

B-9300 Aalst

Tel. + 32 53 766 566

E-mail: mail@multiprox.be

Internet: https://www.multiprox.be

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming bij de verwerkingsverantwoordelijke is:

Hans Turck GmbH & Co. KG

Joachim Keller

Witzlebenstraße 7

D-45472 Mülheim an der Ruhr

Tel. + 49 208 49 52 - 312

E-mail: tm-datenschutz@turck.com

Internet: https://www.turck.com

I.   Algemene informatie over gegevensverwerking

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verkregen omdat u die aan ons doorgeeft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens die u op een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch bij een bezoek aan de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld zodat u onze website zonder problemen kunt bezoeken. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw bezoekgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om kosteloos informatie te krijgen over de oorsprong en de ontvangers van uw persoonsgegevens en het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden opgeslagen. U hebt bovendien het recht om deze gegevens te laten rectificeren, niet beschikbaar te stellen of te laten wissen. Hiervoor en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde via het hierboven en het in de colofon aangegeven adres contact met ons opnemen. Verder kunt u bezwaar indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

1.   Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen in zoverre dat voor het bieden van een functionele website en voor de inhoud ervan en voor onze prestaties noodzakelijk is. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds pas nadat de gebruiker daarmee heeft ingestemd. Een uitzondering daarop geldt in die gevallen waarin het verkrijgen van toestemming vooraf om praktische redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

2.   Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient art. 6, lid 1, punt a) van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst, waarbij de betrokkene contractpartij is, dient art. 6, lid 1, punt b) van de AVG als rechtsgrond. Dat geldt ook voor de verwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Voor zover verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is zodat ons bedrijf kan voldoen aan een wettelijke verplichting, dient art. 6, lid 1, punt c) van de AVG als rechtsgrond.

Als de verwerking noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of dat van een derde en wanneer de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6, lid 1, punt f) van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3.   Wissen van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of niet beschikbaar gemaakt zodra het doel van het opslaan wegvalt. Daarnaast kan opslag plaatsvinden, wanneer dat door de Europese of nationale wetgever is voorzien in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke zich moet houden. Het niet beschikbaar stellen of wissen van de gegevens gebeurt ook dan, wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij er een noodzaak is om de gegevens langer te bewaren vanwege het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst.

II. Beschikbaarstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

1.   Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elk bezoek aan onze website legt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de bezoekende computer vast.

De volgende gegevens worden daarbij verzameld:

 1. Informatie over het type browser, de gebruikte versie, de gebruikte taal
 2. Informatie over het soort apparaat en de gebruikte resolutie
 3. Het besturingssysteem van de gebruiker
 4. De internetprovider van de gebruiker
 5. Het IP-adres van de gebruiker
 6. De locatie van de gebruiker
 7. Datum, tijdstip en duur van het bezoek
 8. Opgevraagde pagina's bij het bezoek
 9. Websites waarvandaan het systeem van de gebruiker op onze website komt
 10. Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van onze systemen opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2.   Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6, lid 1, punt f) van de AVG.

3.   Doel van de gegevensverwerking

Het tijdelijk opslaan van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen tonen. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Het opslaan in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens door ons gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze ICT-systemen te garanderen. Hierbij worden de gegevens niet voor reclamedoeleinden geëvalueerd.

Voor deze doelen valt ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van gegevens onder art. 6, lid 1, punt f) van de AVG.

4.   Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het vastleggen van gegevens voor het kunnen tonen van de website is dat het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd.

Opslag daarna is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of losgekoppeld, zodat een associatie met de oproepende client niet meer mogelijk is.

5.   Mogelijkheid tot bezwaar en uitsluiting

Het vastleggen van de gegevens voor het tonen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is een vereiste om de website te kunnen gebruiken. Dat betekent dat de gebruiker daar geen bezwaar tegen kan maken.

III.   Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes, die in de internetbrowser of door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer de gebruiker een website opent, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke tekenreeks op basis waarvan de browser bij een nieuw bezoek aan de website herkenbaar is.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Voor enkele elementen van onze website is het nodig dat de gebruikte browser ook na het wisselen naar een andere pagina kan worden geïdentificeerd.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

 1. Taalinstellingen
 2. Inloginformatie
 3. Sessie-ID

Daarnaast gebruiken wij op onze website cookies waarmee het surfgedrag van de gebruiker kan worden geanalyseerd.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:

 1. Ingevoerde zoektermen
 2. Bezoekfrequentie
 3. Benutting van websitefuncties
 4. Invoer van producten voor productvergelijkingen
 5. Websitenavigatie (wisselen van pagina en filteren)
 6. Beeldschermgrootte
 7. Apparaattype
 8. Browser
 9. Locatie (alleen het land)

De op deze manier verzamelde gegevens van de gebruiker worden via technische maatregelen gepseudonimiseerd. Daardoor is het niet meer mogelijk om de gegevens aan de gebruiker te koppelen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers door middel van een informatiebalk geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden zij naar deze privacyverklaring verwezen. In dit verband wordt ook gemeld dat het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden vermeden.

Meer informatie over de door ons gebruikte analysetools vindt u in de volgende toelichtingen en links:

Google Analytics:

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om verdere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan de eigenaar van de website te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware daarop in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door het cookie gegenereerde en de aan uw gebruik van de website gekoppelde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, indien u de via de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Hotjar:

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen wij een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op welke pagina's blijven, welke links zij aanklikken, wat ze leuk vinden en wat niet, enz.) en dat helpt ons om ons aanbod aan de feedback van de gebruikers aan te passen. Hotjar werkt met cookies en met andere technologieën om informatie over het gedrag van onze gebruikers en over hun eindapparatuur te verzamelen (met name het IP-adres van het apparaat (wordt slechts in geanonimiseerde vorm geregistreerd en opgeslagen), beeldschermgrootte, apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen het land), de voorkeurstaal voor het weergeven van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons gebruikt om afzonderlijke gebruikers te identificeren en wordt ook niet met andere gegevens over afzonderlijke gebruikers samengevoegd. Meer informatie vindt u in Hotjars privacyverklaring hier.

U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van een gebruikersprofiel en van informatie over uw bezoek aan onze website door Hotjar, en tegen het plaatsen van Hotjar trackingcookies op andere websites, wanneer u op deze opt-out-link klikt.

ClickDimension:

Wij gebruiken ClickDimension voor het beheer van aanvragen via contactformulieren en e-mails. Informatie daarover vindt u respectievelijk onder Contactformulier en E-mailcontact.

b) Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies is art. 6, lid 1, punt f) van de AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies voor analysedoeleinden is, wanneer de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven, art. 6, lid 1, punt a) van de AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Voor die functies is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend.

Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

 1. Overname van taalinstellingen
 2. Markeren van zoektermen
 3. Productvergelijking
 4. Websitenavigatie
 5. Trackingtools – voor het optimaliseren van de gebruikersvriendelijkheid
 6. Waarborgen van de technische functionaliteit van de website.

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies weten wij hoe de website wordt gebruikt en zo kunnen wij ons aanbod voortdurend verbeteren.

In deze doelstelling ligt ook ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van persoonsgegevens, overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f) van de AVG.

d) Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en uitsluiting

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze website gestuurd. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dat kan ook automatisch gebeuren. Wanneer cookies voor onze website gedeactiveerd worden, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

IV.   Nieuwsbrief

1.   Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is er de mogelijkheid om u op een kosteloze nieuwsbrief te abonneren. Daarbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de gegevens uit het invulformulier naar ons verzonden. Dat zijn:

 1. Aanspreekvorm
 2. Voornaam
 3. Achternaam
 4. E-mailadres

Daarnaast worden de volgende gegevens bij de aanmelding verzameld:

 1. IP-adres van de gebruikte computer
 2. Datum en tijdstip van de registratie
 3. Land
 4. Taal

Voor het verwerken van de gegevens wordt u in het kader van de aanmeldingsprocedure om toestemming gevraagd en naar deze privacyverklaring verwezen.

In het kader van de gegevensverwerking voor het verzenden van nieuwsbrieven sturen wij geen gegevens door aan derden. De gegevens worden uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruikt.

2.   Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven, is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking bij aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker art. 6, lid 1, punt a) van de AVG.

3.   Doel van de gegevensverwerking

De registratie van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het versturen van de nieuwsbrief.

De registratie van overige persoonsgegevens in het kader van de aanmeldingsprocedure dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4.   Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze verzameld zijn, tenzij wij op grond van overige wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld een bestaande handelsrelatie) het recht hebben of verplicht zijn de gegevens te bewaren. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus zolang bewaard als dat de gebruiker op de nieuwsbrief geabonneerd is.

De overige in het kader van de aanmeldingsprocedure verzamelde gegevens worden samen met het e-mailadres gewist.

5.   Mogelijkheid tot bezwaar en uitsluiting

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Voor dat doel bevat elke nieuwsbrief een link.

Hierdoor wordt ook het intrekken van de toestemming voor opslag van de tijdens de aanmeldingsprocedure verzamelde persoonsgegevens mogelijk.

V.   Contactformulier, e-mailcontact, productregistratie en retourzendingen van producten

1.   Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website bevat contactformulieren, die kunnen worden gebruikt om elektronisch contact op te nemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan worden de op het formulier ingevulde gegevens aan ons verstuurd en opgeslagen. Deze gegevens kunnen zijn:

 1. Aanspreekvorm
 2. Titel
 3. Voornaam
 4. Achternaam
 5. E-mailadres
 6. Bedrijf
 7. Straat, huisnummer
 8. Extra adresinformatie
 9. Stad
 10. Provincie
 11. Postcode
 12. Land
 13. Telefoonnummer
 14. Uw vraag
 15. Firma

Op het moment dat het bericht wordt verstuurd, worden daarnaast de volgende gegevens opgeslagen:

 1. Datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de verzendprocedure om uw toestemming gevraagd en wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

Als alternatief is contact via het aangegeven e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit kader worden geen gegevens aan derden doorgestuurd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw correspondentie.

Bij de uitvoering van deze mogelijkheden maken wij gebruik van de tool van ClickDimension. Meer informatie over de door ons gebruikte tools vindt u in de volgende toelichtingen en links:

ClickDimension:

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie om de activiteiten van bezoekers van onze website te volgen. Wij gebruiken deze informatie om de inhoud van onze website te verbeteren en om de presentatie van onze organisatie en onze website aan bezoekers te verbeteren. Deze informatie kan informatie bevatten die u als persoon identificeert of kan betrekking hebben op een identificeerbare persoon, met inbegrip van: Naam, titel, bedrijfsnaam, functie, vakkennis, correspondentieadres, telefoonnummer of e-mailadres. Wij kunnen ook andere informatie verzamelen die uw specifieke identiteit niet prijsgeeft of die geen directe betrekking heeft op een identificeerbare persoon, zoals informatie over de browser en het apparaat, informatie die door cookies, pixel-tags en andere technologieën verzameld zijn, evenals demografische informatie. Wij geven deze informatie, noch de informatie die u ons ter beschikking stelt, nooit door aan derden, behalve in de voor onze dienstverlening noodzakelijke omvang en dan alleen in de in de algemene voorwaarden beschreven omvang.

Wanneer u een webformulier op onze website invult, worden uw gegevens in ons CRM-systeem opgeslagen en kunnen wij beschikken over een deel van uw bezoek tot op dat moment op basis waarvan wij uw interesses kunnen bepalen. Wij kunnen deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen en onze website te verbeteren. Wanneer u echter gebruik maakt van de hieronder beschreven privénavigatie, dan kunt u ons uw informatie ter beschikking stellen, zonder dat u ons uw surfgedrag tot op dat moment ter beschikking stelt. Wanneer u niet wenst dat wij uw persoonsgegevens krijgen, dan dient u geen webformulieren op deze website in te vullen.

Wanneer u uw e-mailadres en uw toestemming voor e-mailmarketing geeft, wordt informatie verzameld over wanneer/of de e-mail geopend werd en op welke links werd geklikt. Deze informatie wordt gebruikt om te beoordelen of een e-mailcampagne aanspreekt en succesvol is.

Een klik op een link in een van deze e-mails kan ertoe leiden dat u op onze website persoonlijk geïdentificeerd wordt en een deel van uw surfgedrag op onze website tot op dat moment ter beschikking komt van onze medewerkers, zodat wij effectiever met u kunnen communiceren en onze website kunnen verbeteren. Wanneer u niet wilt dat deze tracking plaatsvindt, kunt u zich voor onze mailings afmelden of de privénavigatie van de browser gebruiken om tracking te vermijden.

ClickDimensions gebruikt nooit technieken ter identificatie van bezoekers, waarbij informatie wordt uitgewisseld, die u ons via andere websites ter beschikking stelt of omgekeerd. ClickDimensions slaat geen informatie op ten aanzien van lokaal vrijgegeven flash-objecten van uw computer (dat wil zeggen dat wij nooit zogenaamde 'flash-cookies' gebruiken).

Wanneer u niet wilt dat deze website een cookie in uw browser plaatst en uw activiteiten volgt, kunt u de website verlaten of de website in de privénavigatiemodus van uw webbrowser (privacy mode in your web browser) doorzoeken. Afhankelijk van de door u gebruikte browser leest u in de volgende links hoe u de privénavigatiemodus gebruikt.

Meer informatie vindt u onder: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

2.   Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven, is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking art. 6, lid 1, punt a) van de AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens die bij het sturen van een e-mail worden doorgegeven, is art. 6, lid 1, punt f) van de AVG. Indien het e-mailcontact plaatsvindt vanwege het sluiten van een overeenkomst, is art. 6, lid 1, punt b) van de AVG een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking.

3.   Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens van het invulformulier uitsluitend om contact te kunnen opnemen. In het geval per e-mail contact wordt opgenomen, ligt ook hier het noodzakelijke gerechtvaardigde belang ten grondslag aan de gegevensverwerking.

De overige tijdens de verzendprocedure verwerkte persoonsgegevens dienen ervoor om misbruik van de formulieren te voorkomen en om de veiligheid van onze ICT-systemen te waarborgen.

4.   Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor wat betreft de persoonsgegevens van de invulformulieren en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dat het geval wanneer de betreffende correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende situatie definitief is opgelost.

5.   Mogelijkheid tot bezwaar en uitsluiting

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Wanneer de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden voortgezet.

Alle persoonsgegevens die in het verloop van het contact werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

VI.   Rechten van de betrokkene

Wanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

1.   Recht op inzage

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Wanneer uw persoonsgegevens inderdaad worden verwerkt, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke informatie over het volgende vragen:

(1)       de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2)       de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3)       de ontvangers of de categorieën ontvangers waaraan uw persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt;

(4)       de periode gedurende welke uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, indien concrete uitspraken daarover niet mogelijk zijn, de criteria om die termijn te bepalen;

(5)       het bestaan van het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of wissen, of van het recht de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke te beperken of bezwaar te maken tegen deze verwerking;

(6)       het bestaan van het recht op beroep bij een toezichthoudende instantie;

(7)       wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;

(8)       het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief, met inbegrip van de in art. 22, lid 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te eisen of uw persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kunt u eisen om over passende waarborgen overeenkomstig art. 46 van de AVG in verband met de doorgifte te worden geïnformeerd.

2.   Recht op rectificatie

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie en/of vervollediging te eisen, indien uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient deze rectificatie onmiddellijk door te voeren.

3.   Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen:

(1)       wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegeven te controleren;

(2)       wanneer de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;

(3)       wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor de verwerkingsdoeleinden nodig heeft, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of

(4)       wanneer u overeenkomstig art. 21, lid 1 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Wanneer de verwerking op grond van de eerder genoemde voorwaarden werd beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

4.   Recht op wissing

a)   Verplichting tot wissen

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen, indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1)       uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

(2)       u trekt uw toestemming, waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a) of art. 9, lid 2, punt a) van de AVG was gebaseerd, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3)       u maakt overeenkomstig art. 21, lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn belangrijkere gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21, lid 2 van de AVG.

(4)       uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5)       uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

(6)       uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod aan diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8, lid 1 van de AVG.

b)   Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17, lid 1 van de AVG verplicht is deze te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hem heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van deze persoonsgegevens te wissen.

c)   Uitzonderingen

Het recht op wissing bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1)       voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2)       voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3)       om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 2, punt h) en i) en art. 9, lid 3 van de AVG;

(4)       met het oog op archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1 van de AVG, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van deze doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of

(5)       voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5.   Recht op informatie

Wanneer u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke hebt uitgeoefend, is deze verplicht om deze rectificatie of wissing van de gegevens of de beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of een niet in verhouding staande inspanning vereist.

Tegenover de verwerkingsverantwoordelijke hebt u het recht om over deze ontvangers te worden ingelicht.

6.   Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien

(1)       de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6, lid 1, punt a) van de AVG of art. 9, lid 2, punt a) van de AVG of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6, lid 1, punt b) van de AVG en

(2)       de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit mag geen afbreuk doen aan vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

7.   Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht, om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, punt e) of f) van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

8.   Recht op intrekking van de toestemming in het kader van de wet op gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemming in het kader van de wet op gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de verwerking daarvan, onverlet.

9.   Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dat geldt niet indien het besluit

(1)       noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,

(2)       is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, of

(3)       berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen niet zijn gebaseerd op de in art. 9, lid 1 van de AVG bedoelde bijzondere categorieën, tenzij art. 9, lid 2, punt a) of g) van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om het eigen standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10.   Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw verblijfsplaats, uw werkplek of de plek van de beweerde inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, evenals van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 van de AVG.

Select Country

MULTIPROX

Nederlands | Français

Turck worldwide

to top